ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานขับรถยนต์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 1,583 ยูโร/เดือน (ยังไม่ได้หักค่าประกันสังคม) มีโบนัสเดือนที่ 13
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

คุณสมบัติทั่วไป
1. เพศชาย อายุระหว่าง 30 – 45 ปี
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้างหรือรถยนต์ส่วนบุคคลของฝรั่งเศส และมีประสบการณ์ในอาชีพขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และรู้จักเส้นทางในกรุงปารีสเป็นอย่างดี
3. ไม่มีปัญหาด้านการมองเห็นและการได้ยิน
4. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้กรณีรถยนต์เกิดเหตุ
ขัดข้อง
5. หากสามารถพูดภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาไทยได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีใบอนุญาตให้พำนักอย่างถูกต้องในฝรั่งเศส และสามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้อย่างดี
7. มีความยืดหยุ่นเกี่ยวกับเวลาทำงาน พร้อมที่จะทำงานนอกเวลาทำการได้หากมีความจำเป็น

การรับสมัคร
ผู้สนใจสมัคร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 สิงหาคม 2559 โดยแนบเอกสารในการสมัคร ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตให้พำนักอาศัยในฝรั่งเศส (Titre de séjour)
2. ใบรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
3. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (หากมี)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาใบขับขี่
6. รูปถ่าย จำนวน 1 รูป
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่
Royal Thai Embassy
8 Rue Greuze
Paris 75116

 

Source : http://www.thaiembassy.fr/2016/08/24/chauffeur/

Posted in Non classé | Leave a comment

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้นแก่คนไทยในฝรั่งเศส พ.ศ. 2559

 

ตามที่ได้สำรวจความสนใจของคนไทยในฝรั่งเศสเกี่ยวกับการฝึกทักษะอาชีพในเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา ชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสและสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงปารีส จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้นแก่คนไทยในฝรั่งเศส พ.ศ. 2559 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน (รุ่นที่ 1) และวันที่ 10-11 กันยายน (รุ่นที่ 2) เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ ASIEM 6 rue Albert de Lapparent 75007 Paris 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะการแกะสลักผักผลไม้ขั้นพื้นฐานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพเสริมรายได้ และมีส่วนช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นคนไทย อายุ 18 ปีขื้นไป ไม่มีพื้นฐานหรือมีความรู้การแกะสลักในระดับต้น 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ :
- สามารถรับผิดชอบค่าอุปกรณ์แกะสลักจำนวน 15 € (ยูโร) และสามารถนำผักผลไม้ที่ต้องใช้แกะสลักมาเอง (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
- สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตลอดทั้ง 2 วัน และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว

กำหนดเปิดรับสมัคร :
ตั้งแต่วันที่ 9-30 มิถุนายน 2559
- รับสมัครทางออนไลน์เพียงทางเดียว ตามเว็บลิงค์ที่จะลงให้สมัครในวันที่ 9 มิถุนายน ในโพสต์บน www.facebook.com/solidaritethaie (ทางชมรมจะไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ท่านกรอกแก่สาธารณะไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น)
- ให้สิทธิเข้าอบรมแก่ผู้ที่ทำการสมัครก่อน และเมื่อได้ผู้สมัครครบตามจำนวนก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ทางชมรมฯจะขอปิดการรับสมัครทันที
- จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการยืนยันสิทธิโดยชำระเงินค่าอุปกรณ์แกะสลักจำนวน 15 € (ยูโร) ผ่านบัญชีชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทาง ธนาณัติ เช็ค หรือโอนเข้าบัญชี (รายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป)
- จะประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

ข้อมูลการเดินทาง
- แผนที่ ASIEM : 6 rue Albert de Lapparent 75007 Paris (https://goo.gl/UTGRXH)
- Métro 10 สถานี Ségur , Métro 6 สถานี Cambronne หรือ Sèvres Lecourbe

การเดินทาง :
ทางรถไฟ http://www.voyages-sncf.com
ทางรถยนต์ https://www.blablacar.fr
ทางรถทัวร์ https://www.flixbus.fr

ที่พักในกรุงปารีส :
www.airbnb.fr
www.booking.com

Source Picture : amazing thailand tumblr
Posted in Non classé | Leave a comment

เชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติครบ 70 ปี

ด้วยในวันที 9 มิถุนายน 2559 เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติครบ 70 ปี รัฐบาลไทยจึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณในต่างประเทศด้วย

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จะจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 จึงขอเชิญคนไทยในฝรั่งเศสร่วมงานดังกล่าวเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ โดยจะจัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต เลขที่ 18 Rue Albéric-Maignard เขต 16 กรุงปารีส ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 17.30 น. – 20.30 น.

ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ ด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ในกรณีที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว

คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Source : http://www.thaiembassy.fr/2016/05/28/70-anniv-reception/

 

Posted in Non classé | Leave a comment

Offre d’emploi Ambassade Royale de Thaïlande / ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งพนักงานขับรถของสถานเอกอัครราชทูต


Formulaire à télécharger : Biographie Form

Posted in Non classé | Leave a comment

เรื่องการอยู่เกินกำหนด

Posted in Non classé | Leave a comment

ประกาศ สอท.ณ กรุงปารีส เรื่องความปลอดภัยในฝรั่งเศส ฉบับที่ 3

Posted in Non classé | Leave a comment

รับสมัครลูกจ้าง สถานเอกอัครราชทูตไทย

Posted in Non classé | Leave a comment

บริการงานกงสุลในวันที่ 1 ธันวาคม 2558

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จะปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการให้บริการงานกงสุลในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เฉพาะช่วงบ่าย เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. ช่วงเช้าของวันที่ 1 ธ.ค. 2558 ยังเปิดบริการตามปกติ

Le 1 décembre 2015, le Service Consulaire, Ambassade Royale de Thaïlande, sera assuré le matin de 9.30 à 12.00 et exceptionnellement dans l’après-midi de 14.00 à 16.00 heures.

 

Posted in Non classé | Leave a comment

Travel Advisory ข้อมูลสำหรับท่านที่จะเดินทางมาประเทศฝรั่งเศสจากกระทรวงการต่างประเทศ

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเป็นเวลา ๑๒ วัน และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สภาผู้แทนราษฎรของฝรั่งเศสได้เห็นชอบให้ยืดเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา ๓ เดือน จนถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ในการนี้ จะทำให้ทางการฝรั่งเศสมีความเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมือง และมีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ อาทิ การจำกัดพื้นที่ การปิดสถานที่สาธารณะ หรือเส้นทางสัญจรในบางพื้นที่เป็นการชั่วคราว
กระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้คนไทยที่พำนักอยู่ในฝรั่งเศส หรือผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสติดตามข่าวสาร และปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของทางการฝรั่งเศส รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจร โดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะและชุมชนด้วย
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปฝรั่งเศสติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยกระทรวงการต่างประเทศจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะ และจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ในกรณีที่ประสบปัญหา หรือมีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ทางอีเมล์ thaipar@mfa.go.th หรือโทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตฯ หมายเลข (+๓๓)๖ ๐๓๕๙ ๙๗๐๕ และ (+๓๓)๖ ๔๖๗๑ ๙๖๙๔

Source : 20151120 PR Paris advisory

 

 

Posted in Non classé | Leave a comment

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เรื่องสถานการณ์ความปลอดภัยใน ฝรั่งเศส ฉบับที่ 2

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
เรื่อง สถานการณ์ความปลอดภัยในฝรั่งเศส
ฉบับที่ 2

**************************

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ออกประกาศฉบับแรกลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 แจ้งเตือนขอให้คนไทยในฝรั่งเศสเพิ่มความระมัดระวังการสัญจรในพื้นที่สาธารณะซึ่งสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ก่อการร้ายหลายจุดในกรุงปารีสและเหตุการณ์ระเบิดบริเวณ Stade de France เมือง Saint-Denis เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยรัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศฝรั่งเศสในวันเดียวกัน นั้น

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ตำรวจฝรั่งเศสได้ออกปฏิบัติการและสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยกลุ่มหนึ่งที่เมือง Saint-Denis โดยแหล่งข่าวต่าง ๆ ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า คนร้ายเตรียมจะก่อการร้ายในสถานที่อื่น ๆ ในฝรั่งเศสอีก ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ทางการฝรั่งเศสได้เห็นชอบจะขยายระยะเวลาบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศต่อออกไปอีก 3 เดือน (ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559) ซึ่งจะทำให้ทางการฝรั่งเศสใช้ความเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมือง ใช้มาตรการรักษความปลอดภัยต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการจำกัดพื้นที่ และอาจส่งผลให้การสัญจรในกรุงปารีสติดขัดหรือล่าช้าในบางช่วง

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอให้คนไทยที่พำนักอยู่ในฝรั่งเศส หรือ ผู้ที่จะเดินทางมาฝรั่งเศส ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจร เพิ่มการสังเกตสิ่งผิดปกติขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ชุมชน งดเข้าใกล้พื้นที่ที่เกิดเหตุ

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือคนไทยที่พำนักอยู่ หรือ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ฝรั่งเศสโปรดแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบทางอีเมล์ thaipar@mfa.go.th โดยหากประสบปัญหา สามารถติดต่อโทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตฯ หมายเลข +33 6 03 59 97 05 และ +33 6 46 71 96 94

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
20 พฤศจิกายน 2558

Announcement Paris Attack No.2

Posted in Non classé | Leave a comment